Oboznámenie s informáciami a právami pri spracovaní osobných údajov

Ochranu osobných údajov upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (aj ako „Nariadenia“) a zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov).

Naša spoločnosť Ville Adria d. o. o.so sídlom Put Gržanove Punte 35, 232 33 Privlaka, OIB:84655131189 MB:05453119, v rámci plnenia svojho predmetu podnikania zapísaného v obchodnom registri, prichádza do styku s osobnými údajmi svojich klientov či zmluvných partnerov. V súlade s horeuvedenou legislatívou oboznamujeme týmto dotknuté osoby s informáciami a právami pri spracúvaní ich osobných údajov. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorá prejavila záujem o kúpu nehnuteľnosti alebo inú formu investície.

Na účely GDPR je prevádzkovateľom určujúcim účel a rozsah spracúvania osobných údajov poskytnutých prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu spoločnosť Ville Adria d. o. o.so sídlom Put Gržanove Punte 35, 232 33 Privlaka, OIB:84655131189 MB:05453119.

Počas používania tohto webu taktiež zbierame cookies. Pre viac informácií https://www.villeadria.com/zasady-pouzivania-suborov-cookies/

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby v rozsahu nevyhnutnom pre jednotlivé účely spracúvania.

V prípade, ak pri niektorom z účelov spracúvania osobných údajov je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov zmluvná agenda, poskytnutie takýchto údajov predstavuje zákonnú požiadavku pre plnenie a to v zmysle účelu, pre ktorý boli osobné údaje poskytnuté. V prípade neposkytnutia týchto údajov totiž nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných právnych predpisov. 

Prevádzkovateľ získava osobné údaje v prvom rade od dotknutých osôb. Prevádzkovateľ môže získavať osobné údaje taktiež z verejných prístupných zdrojov a registrov alebo od tretích osôb, a to predovšetkým v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy. V prípade, ak budú Prevádzkovateľovi poskytnuté osobné údaje od inej ako priamo od dotknutej osoby, poskytnutím týchto údajov ich poskytovateľ potvrdzuje, že od dotknutej osoby, ktoré údaje Prevádzkovateľ poskytuje disponuje súhlasom so spracovaním jej osobných údajov v zmysle týchto podmienok podľa ust. § 78 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov (§ 13 zákona o ochrane osobných údajov):

 1. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden, konkrétny účel,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 4. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 5. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
 6. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby najmä za účelom splnenia služby na základe konkrétnej žiadosti dotknutej osoby t.j. na účely vypracovania rezervačných zmlúv, zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách, kúpny zmlúv, nájomných zmlúv a pod… Jednotlivé kategórie a typy osobných údajov, ktoré dotknutá osoba poskytla a ktoré prevádzkovateľ spracúva, vždy závisia od konkrétneho účelu, pre ktorý sa osobné údaje spracúvajú a právneho základu, na základe ktorého ich prevádzkovateľ spracúva.

Osobné údaje dotknutých osôb sa neprenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Pri spracúvaní osobných údajov sa nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Účel spracúvania osobných údajov: 

 • Evidencia osobných údajov z kontaktného formulára – spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Právny základ podľa §13 ods. 1 pís. b) Zákona o ochrane osobných údajov.
 • Poskytovanie zmluvných služieb – spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby za účelom spracovania zmluvnej dokumentácie na základe požiadavky dotknutej osoby a to najmä rezervačnej zmluvy, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kúpnej zmluvy, nájomnej zmluvy a pod. Právny základ podľa §13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov.
 • Uplatňovania práv dotknutých osôb – Právny základ podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov.
 • Agenda vybavovania súdnych sporov vrátane mimosúdnych rokovaní, vymáhanie pohľadávok. Právny základe podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov.
 • Plnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov – napr. plnenie povinností vyplývajúcich z daňových predpisov, zo zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, povinnosť archivácie dokumentácie a to tak archivácia záznamov ako aj elektronická archivácia, vedenie účtovníctva. Právny základ podľa §13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov.
 • Bezpečnosť a správa IT siete, PC a serverov – kontrola funkčnosti a bezpečnosti IT siete s cieľom eliminovania nebezpečných útokov zvonku či zvnútra našej organizácie – právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Právny základ podľa §13 ods. 1 pís. f) Zákona o ochrane osobných údajov.
 • Poskytovanie osobných údajov orgánom verejnej moci na základe ich zákonnej požiadavky – Právny základ podľa §13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov.
 • Priamy marketing – účelom priamého marketingu je informovanosť dotknutých osôb ako potenciálnych klientov o novinkách týkajúcich predaja nehnuteľnosti o ktorú prejavila dotknutá osoba záujem. Právnym základom na spracovanie osobných údajov pre priamy marketing je výslovný súhlas dotknutej osoby.

Naša spoločnosť v závislosti od poskytovaných služieb spracováva najmä nasledovné osobné údaje a pracovné údaje dotknutej osoby: 

 • meno a priezvisko vrátane rodného priezviska, 
 • bydlisko (adresa trvalého, prechodného alebo korešpondenčného bydliska)
 • dátum narodenia,
 • rodné číslo, 
 • štátnu príslušnosť,
 • e-mailovú adresu, 
 • telefónne číslo, 
 • poštovú adresu, 
 • fakturačnú adresu, 
 • číslo bankového účtu,
 • adresu firmy, pracovnú emailovú adresu, telefónne číslo,
 • údaje o korešpondencii a komunikácii ako napr. emailová korešpondencia, internetové dátové prenosy a IP adresa použitého koncového zariadenia, dátum a čas prístupu, názov a URL otvoreného súboru,
 • registračné údaje.

Prevádzkovateľ môže zdieľať osobné údaje s tretími subjektmi na základe zákona, zmluvy a s osobami, ktoré sú zmluvnými odbornými poradcami, zmluvnými spolupracujúcimi osobami, ktoré sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti. K osobným údajom majú prístup zamestnanci, ktorí ich potrebujú pri svojej práci pre splnenie účelu, na ktoré boli osobné údaje poskytnuté a to na základe pokynu prevádzkovateľa. Zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prišli do styku. Z dôvodu zákonných ustanovení a plnenia zákonných povinností môžu prísť do styku s osobnými údajmi orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej správy, orgány verejnej moci a iné osoby určené zákonom.

Osobné údaje sú uchovávané na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovávania. Osobné údaje budú vymazané v okamihu, keď legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie. 

V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré sme od Vás získali prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu, alebo v prípade ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcim Vám z GDPR, prosím kontaktujte nás prostredníctvom písomných podaní adresovaných na vyššie uvedenú adresu sídla našej spoločnosti alebo elektronicky na e-mailovej adrese marian@muzyka.biz

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

Dotknutá osoba má pri spracúvaní jej osobných údajov, v prípade, ak ich Prevádzkovateľovi poskytla priamo dotknutá osoba nasledovné práva: 

 • na identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,
 • na  kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,
 • na účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,
 • oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,
 • o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia, 
 • právo na prístup k osobným údajom, 
 • právo na opravu osobných údajov,  
 • právo na vymazanie osobných údajov – Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas,
 • právo podať návrh na začatie konania podľa zákona o ochrane osobných údajov, ak tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov,
 • na informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
 • na informácie o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. 

Dotknutá osoba má pri spracúvaní jej osobných údajov, v prípade, ak osobné údaje nie sú Prevádzkovateľom získané od dotknutej osoby nasledovné práva: 

 • na identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,
 • na kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,
 • na účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,
 • na kategórie spracúvaných údajov,
 • na identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,
 • na informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
 • na informáciu o dobe uchovávania osobných údajov, ak je to možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • na informácie o oprávnených záujmoch prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,
 • na prístup k osobným údajom,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas,
 • podať návrh na začatie konania podľa zákona o ochrane osobných údajov, ak tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov,
 • informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,
 • na informácie o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. 

Dotknutá osoba má právo, aby jej Prevádzkovateľ poskytol potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.  

Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 • účele spracúvania osobných údajov,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zák.č.18/2018 Z.z.,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 14 zák.č.18/2018 Z.z.; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Právo na výmaz osobných údajov má Dotknutá osoba, ak

 • už nie sú potrebné pre účel, na ktorý sa získali a spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak je právnym základom spracúvania) a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody pre ich spracúvanie alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracovanie osobných údajov pre účely priameho marketingu,
 • ak sa jej osobné údaje spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • sa osobné údaje získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na opravu osobných údajov –  Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba, ak 

 • namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo ak z dôvodu nevyhnutného na splnenie úloh vo verejnom záujme, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevád[zkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť údajov – dotknutá osoba má právo požiadať Prevádzkovateľa o prenos osobných údajov na tretiu stranu a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak je to technicky možné a ak

 • sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, kde je dotknutá osoba zmluvnou stranou, a
 • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov – dotknutá osoba môže namietať spracúvanie údajov, ak sa spracúvanie vykonáva na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujem alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi alebo Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účel oprávnených záujmov a dotknutá osoba domnieva, že Prevádzkovateľ toto právo na spracúvanie osobných údajov nemá.  Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Právo odvolať súhlas – Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Právo dotknutej osoby byť informovaná o porušení ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

Práva pri automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania – Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú

Uplatňovanie práv dotknutej osoby 

S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenia ochrany osobných údajov dotknutých osôb si dotknutá osoba môže uplatňovať svoje práva nasledovne:

 • Dotknutá osoba má právo dovolávať sa svojich práv, podávať sťažnosti na spôsob a rozsah spracúvania osobných údajov priamo voči Prevádzkovateľovi na adresu Ville Adria d. o. o.so sídlom Put Gržanove Punte 35, 232 33 Privlaka alebo na e-mail: marian@muzyka.biz
 • Ak má dotknutá osoba podozrenie, že došlo alebo dochádza k porušovaniu práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov, má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421 2 32 31 32 14 alebo +421 2 32 31 32 49; e-mail statny.dozor@pdg.gov.sk
 • Bližšie informácie na https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov